Ruhabat
Dokma Toplumy

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.
Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby
Aşgabat-Türkmenbaşy  gatnaw ýolunyň 13-nji km.
Türkmenistan. 744000


Tel:

+99312258781


phone/faks:

+99312258784


E-mail:

info@ruhabattextile.com

Başa atylýan ýaglyklar